Meclis Üyeleri İçin Aydınlatma Metni

Kula Belediye Başkanlığı .

Hızlı Erişim

Meclis Üyeleri Aydınlatma Metni


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MECLİS ÜYELERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ 

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı 

Kula Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz. 

Kula Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni  KVKK’nın 10.maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,  bu verilerin hangi  amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.  

Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu: Kula Belediyesi

Adres: 4 Eylül Mah. Yunus Emre Cad. No: 92 Kula / Manisa, Türkiye

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Kula Belediyesi veya Belediye” olarak anılacaktır.) 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediyenin bağlı birimleri, Belediye içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan “siyasi parti üyelik bilgisi” olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması  veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Ad, Soyad, Doğum Tarihi / Doğum Yeri, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, SGK Sicil No, Uyruk, Medeni Hali)

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.  (Örn. Telefon numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-posta Adresi)  

Fiziksel Mekân Güvenliği: Bu veri kategorisi çalışanların giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn.Kamera görüntü kayıtları )

Siyasi Düşünce Bilgileri: Kişinin siyasi düşüncesinin bulunduğu veri grubudur. (Örn.Siyasi parti üyelik bilgisi)

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Mal Beyan Bilgisi

Toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları; 

  • Kula Belediyesi ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların Kula Belediyesi veya Kula Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, 
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği uyarınca Kula Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
  • Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,  
  • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, 
  • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi, 
  • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, 
  • Kurum içince meydana gelebilecek olaylarda denetim ve disiplin sürecinin işletilebilmesi,
  • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması,
  • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

amaçlarıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz; 

  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi  

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kula Belediyesi ve Kula Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her halükârda kanuni süreler dahilinde Kula Belediyesi uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “4 Eylül Mah. Yunus Emre Cad. No: 92 Kula / Manisa, Türkiye” adresine yazılı olarak veya  kvkk@kula.bel.tr adresine  e-postanızın belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya belediyemizin kulabelediyesi@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Kula Belediye Başkanlığı Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Kula Belediye Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.